Förord

När vi nu överlämnar resultatet av flera års studier till läsarna, sker det med en förhoppning att det väsentligt skall vidga vetandet om vår hembygd och dess historia. En historia som till stora delar handlar om våra förfäder och den hårda kamp för tillvaron de fick föra för inte så länge sedan.
Arbetet som huvudsakligen bedrivits i form av studiecirkelverksamhet, bygger främst på arkivmaterial och tillvaratagande av muntlig tradition och endast i ringa omfattning på redan tryckta källor. Detta innebär att det mesta av materialet aldrig tidigare publicerats. Författare är cirkeldeltagarna själva tillsammans med ett antal gästförfattare. Vilka dessa är framgår av bokens text. Till samtliga framföres ett stort tack.
För framtagning av fotomaterial och renritning av kartor svarar Börje Öhman, som också framställt en del teckningar. Upphovsman till bokens övriga teckningar är Amandus Pettersson och Hans-Åke Carlsson, av volka den sistnämnde även tecknat bokens vinjettbild. Textning på skyddsomslagets fram- och baksida har utförts av Anna-Karin Sandström. Dessutom har Carl Jansson, Martin Lundström och Ulf Öhman bidragit med fotografier, Agnes Palmgren i Luleå med värdefulla upplysningar om den förste nybyggarens härkomst och landsantikvarie Kjell Lundholm vid Norrbottens muséum har haft vänligheten att avge utlåtande över ett jordfynd i Bredsel. Även dessa är vi ett stort tack skyldiga.
Vi får inte heller glömma alla de personer, både cirkeldeltagare och övriga, som lämnat uppgifter och på annat sätt varit behjälpliga. Till samtliga riktas ett varmt tack.
Sist men inte minst må här nämnas ABF i Älvsbyn, vars personal städse stöttat cirkeln och dess verksamhet. Genom att vidarebefordra föreliggande manuskript till trycket gör man en kulturinsats av bestående värde för Älvsby kommun och dess innevånare. En berömvärd handling som manar till efterföljd.

Anders Sandström
Studieledare för cirkeln "Gräv där du står Vidsel-Bredsel"

Cirkeldeltagare åren 1984-86
Aina Lundberg
Amandus Pettersson
Anders Sandström
Birgit Granström
Börje Öhman
Gulli Öberg
Halvard Granström
Hans-Oskar Öberg
Irene Söderlund
Ivar Öberg
Karin Lund
Lars-Fredrik Karlsson
Nancy Öhman
Svea Karlsson
Sören Öhlund

Omarbetningen av boken till CD har gjorts av Curt Löfwenberg

Kapitel 1

Åter sida 1